| |

วัดส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  วัดฉัททันต์สนาน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส โดยนายสำเริง ทองคุปต์ ผู้ใหญ่บ้านปลักช้าง,ผู้นำชุมชน,คณะกรรมการวัดฯตลอดประชาชนชาวบ้านปลักช้าง รับการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด  จากคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด  โดยมีนายประยูร  พุทธชาติ  นายอำเภอตากใบ  เป็นประธานต้อนรับ  มีส่วนราชการประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน, ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลพร่อน, เกษตรอำเภอตากใบ, สาธารณสุขอำเภอตากใบ, ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44, ผอ.รพสต.ในพื้นที่อำเภอตากใบ  และหน่วยราชการผู้นำชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาร่วมให้กำลังใจ และสำเร็จลุล่วงด้วยดี

Similar Posts