|

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค และเจาะเลือดคัดกรองความเสี่ยงในเกษตรกร

เมื่อวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 รพ.สต. ได้ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภค และเจาะเลือดคัดกรองความเสี่ยงในเกษตรกร ณ ศุนย์เรียนรุชุมชนบ้านโคกงู โดยบุรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง อันตรายจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมี กำจัดศัตรูพืช สารเคมีกำจัดวัชรพืช มีผุ้เข้าร่วมโครงการ 105 ราย สมัครใจเจาะเลือด จำนวน 64 ราย พบ มีความเสี่ยง 2 ราย

Similar Posts