กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. รพ.สต.บ้านโคกงู ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของโรงเรียนบางขุนทอง ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้หลัก 3 เก็บ 3 โรค และการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ

Similar Posts