กิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561  รพ.สต.บางขุนทองได้จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ม. 4 บ้านทุ่งฝ้าย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 76 คน และได้รับการสนับสนุนจัดโครงการภายใต้งบอุดหนุนของ อบต.บางขุนทอง

Similar Posts