ให้ความรู้ตามโครงการฝากครรภ์คุณภาพ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 รพ.สต.บ้านกูบูได้ให้ความรู้ตามโครงการฝากครรภ์คุณภาพ
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 56 คน

Similar Posts