โครงการพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ 2 วิถี

เมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ.2561  รพ.สต.บ้านกูบูได้ไปร่วมงานโครงการพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ 2 วิถี และมีทางหน่วยของรัฐ ได้แก่ ตำบลไพรวันร่วมกับ ศอ.บต. และ อบต.ไพรวันและมีการประกวดการทำขนมโค ทั้งนี้ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

Similar Posts