โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ.2561 รพ.สต. บ้านโคกยางได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 85 ราย

Similar Posts