โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ.2561  รพ.สต.บ้านกูบูได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 60 ราย

Similar Posts