สสอ.ตากใบ ประกาศเจตจำนงสุจริต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมมาภิบาล โดยจะดำเนินการดังนี้

                    1. ด้านความโปร่งใส : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการเปิดเผยข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้

                    2. ด้านความพร้อมรับผิด : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด พร้อมรับผิดต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน

                    3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                    4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร : ส่งเสริมให้มีคุณธรรม สร้างทัศนคติที่ดีและมีวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                    5. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน : ส่งเสริมให้มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงานและการบริหารสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมและยึดหลักความคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Similar Posts