กิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 รพ.สต.บ้านโคกมือบาร่วมกับศูนย์พิกุลทองและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ และจัดนิทรรศการให้ความรุ้เกี่ยวกับโรคเรื้อน้แก่ประชาชนตำบลโฆษิตและละแวกใกล้เคียงที่มารอรับบริการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 ราย
ผลการคัดกรองโรคเรื้อนโดย อสม.รพ.สต.บ้านโคกมือบา
ม.2 บอฆอ จำนวน 90 ราย สงสัย 4 ราย
ม.3 บ้านปะลุกา คัดกรอง 584 ราย สงสัย 40 ราย
ม.4 บ้านโคกมือบา คัดกรอง 907 ราย สงสัย 32 ราย
รวม คัดกรอง 1,586 ราย สงสัย 76 ราย


Similar Posts