ประชุมเครือข่ายเกษตรกรฟาร์มโคกยามู ต.ไพรวัน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ได้มีการประชุมเครือข่ายเกษตรกรฟาร์มโคกยามู ต.ไพรวัน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างให้ได้มาตรฐานGAP เพื่อต่อยอดส่งผักเข้าโครงการอาหารปลอดภัยใน รพ. ศูนย์เด็กเล็ก มีเกษตรจังหวัด คบ.สสจ เภสัชกรรพ.ตากใบ สสอ.ตากใบ รพสต.บ้านกูบู และแม่งานหลักคือโครงการประชารัฐ เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนา

Similar Posts