โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่รพ.สตบ้านกูบู ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ หมู่ที่ 10 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 62 คน

Similar Posts