การขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกูบูและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านทรายชาวร่วมกับทีมงานปกครองที่ว่าการอำเภอตากใบ ตำรวจ ทหารที่รับผิดชอบตำบลไพรวันและทีมญาลันนันบารู ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลไพรวัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5บ้านเกาะสวาดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน

Similar Posts