รณรงค์โรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่รพ.สต.พร่อน ร่วมกับ อสม. อบต. ผู้นำชุมชน ร่วมกันรณรงค์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านโคกมะม่วงเพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

Similar Posts