ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในรร.พระราชดำริ

วันนี้เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ศาลาใหม่ ตัวแทน สพป.เขต 2 ตัวแทนนายอำเภอตากใบ ตัวแทนหน.สนง.จ.นธ ลงติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในรร.พระราชดำริ เขต ต.ศาลาใหม่ จำนวน 2 โรงเรียน(รร.บ้านศาลาใหม่และรร.จรรยาอิสลาม) มีเด็กกลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 ราย

Similar Posts