ทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดห้องเรียน

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางขุนทองร่วมกับ อบต. อส. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกงู ทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดห้องเรียน ของใช้และของเล่นในชั้นอนุบาล เนื่องจากมีเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียนจำนวน 2 ราย(เด็กในเขตของรพ.สต.บ้านโคกงูซึ่งได้แจ้งผู้รับผิดชอบงานเพื่อควบคุมโรคในชุมชนเรียบร้อยแล้ว) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 48 คน

Similar Posts