2. มีรายงานการเรี่ยไรท์ให้หรือรับมอบหรือขอประโยชน์อื่น ๆ ยกเลิกระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)

Similar Posts