3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน งบลงทุน) ประกอบด้วย 1)ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้าง 2)วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 3)ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

Similar Posts