|

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช ที่ตั้งครรภ์ 24 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ นำโดยท่านสาธารณสุขอำเภอ นายพิชิต รัตนวงศ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และ อสม.รพ.สต.บ้านโคกงู เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยจิตเวช ที่ตั้งครรภ์ 24 สัปดาห์ ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ การรับยาจิตเวช และ การวางแผนครอบครัว หลังคลอด ซึ่งผู้ป่วยได้ให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี เกี่ยวกับคำแนะนำดังกล่าว

Similar Posts