ออกให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มค.61 รถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. โดย กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ,รพ.ตากใบ ,รพ.ในเครือข่ายจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย สำนักงานสาธาณสุขอำเภอตากใบ และ รพ.สต.เกาะสะท้อน ได้ออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรม แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ณ อบต.เกาะสะท้อน ผลการออกให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ดังนี้
รวมผู้ที่มารับบริการทั้งหมด จำนวน 259 ราย ดังนี้
1.ตรวจฟัน จำนวน 3 ราย (เป็นฟันคุด Refer รพ.ตากใบ เพื่อรับการผ่า เอาฟันคุดออก)
2.อุดฟัน จำนวน 60 ราย/70 ซี่/120 ด้าน
3.ขูดหินน้ำลาย จำนวน 57 ราย
4.ถอนฟัน จำนวน 139 ราย/177 ซี่

Similar Posts