ตารางการให้วัคซีนในเด็กอายุ 0 – 5 ปี

อายุ วัคซีนชนิดฉีด วัคซีนชนิดฉีด วัคซีนชนิดกิน
แรกเกิด วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือน วัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน-ไวรัสตับอีกเสบบี) เข็มที่ 1 โปลิโอ ชนิดกิน
4 เดือน วัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน-ไวรัสตับอักเสบบี) เข็มที่ 2 โปลิโอ ชนิดฉีด โปลิโอ ชนิดกิน
6 เดือน วัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน-ไวรัสตับอักเสบบี) เข็มที่ 3 โปลิโอ ชนิดกิน
9 เดือน วัคซีนรวม(หัด–คางทูม–หัดเยอรมัน) เข็มที่ 1
12 เดือน ไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 1
18 เดือน วัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน) เข็มที่ 4 โปลิโอ ชนิดกิน
21/2 ปี วัคซีนรวม(หัด–คางทูม–หัดเยอรมัน) เข็มที่ 2 ไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 2
4 ปี วัคซีนรวม(คอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน) เข็มที่ 5 โปลิโอ ชนิดกิน

Similar Posts