1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน งบลงทุน) ประกอบด้วย 1)ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้าง 2)วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 3)ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

ไตรมาส3 1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามข้อกำหนด *ประกอบด้วย 1)ชื่อโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว 2)วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 3)ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 4)วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง