ตรวจผิวหนังเด็กนักเรียนที่สงสัย ณ โรงเรียนบ้านโคกยามู

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 รพ.สต.บ้านกูบู และเจ้าหน้าที่สสอ.ตากใบ พร้อมด้วยนายแพทย์กตัญญู นรากุล โรงพยาบาลตากใบได้ไปให้สุขศึกษาเรื่องโรคมือเท้าปาก ณ โรงเรียนบ้านโคกยามูและตรวจผิวหนังเด็กนักเรียนที่สงสัย เนื่องจากได้รับรายงานจากโรงเรียนว่ามีเด็กนักเรียนสงสัยเป็นโรคมือเท้าปาก

กิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 รพ.สต.บ้านโคกมือบาร่วมกับศูนย์พิกุลทองและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ และจัดนิทรรศการให้ความรุ้เกี่ยวกับโรคเรื้อน้แก่ประชาชนตำบลโฆษิตและละแวกใกล้เคียงที่มารอรับบริการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 ราย ผลการคัดกรองโรคเรื้อนโดย อสม.รพ.สต.บ้านโคกมือบา ม.2 บอฆอ จำนวน 90 ราย สงสัย 4 ราย ม.3 บ้านปะลุกา คัดกรอง 584 ราย สงสัย 40 ราย ม.4 บ้านโคกมือบา คัดกรอง 907 ราย สงสัย 32 ราย รวม คัดกรอง 1,586 ราย สงสัย 76 ราย

RVS พื้นที่บ้านปลักปลา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 มิถุนายน 2561  รพสต.บ้านโคกยาง, สสอ.ตากใบ, สสจ.นราธิวาส, สำนักโครงการควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  และ รพสต.ในพื้นที่อำเภอตากใบ ร่วมกิจกรรมรณรงค์คัดกรองโรคผิวหนัง เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่  และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง และโรคเรื้อน  ตาม “โครงการควบคุมโรคเรื้อน จังหวัดนราธิวาส ปี 2561” ณ โรงเรียนบ้านปลักปลา อำเภอตากใบ (เอื้อเฟื้อสถานที่)  ผลการดำเนินงานได้คัดกรองผิวหนังและโรคเรื้อนในประชาชนทั้งหมด 197 คน พบผู้ป่วยสงสัย 1 ราย คัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน 11 คน

ออกตรวจบูรณาการการลักลอบ ณ ด่านตากใบ

วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ.2561 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนตากใบ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนตากใบ ออกตรวจบูรณาการการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้า สัตว์น้ำ และสินค้าเกษตร ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดนตากใบ