ร่วมให้ความรู้แก่ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.๔ – ๖ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ร่วมให้ความรู้แก่ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.๔ – ๖ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น