คัดกรองความดันเบาหวาน ณ หมู่ที่ 7 บ้านพรุกาบแดง

วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกูบู ได้ออกคัดกรองความดันเบาหวาน ณ หมู่ที่ 7 บ้านพรุกาบแดงมีผู้รับการคัดกรองจำนวน 133 คน

การขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกูบูและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านทรายชาวร่วมกับทีมงานปกครองที่ว่าการอำเภอตากใบ ตำรวจ ทหารที่รับผิดชอบตำบลไพรวันและทีมญาลันนันบารู ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลไพรวัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5บ้านเกาะสวาดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่รพ.สตบ้านกูบู ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ หมู่ที่ 10 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 62 คน

รายงานสถานการณ์การเกิดไฟป่า

จังหวัดนราธิวาส ครั้งแรก เกิดเมื่อ วันที่ 4/5/2562 เมื่อเวลา 01.30 น. และไฟได้ลามไปถึงสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ ป่าบ้านโคกไม้เรือตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ ผู้นำท้องถิ่น และชุดดับไฟป่า ร่วมกำลังกันออกลาดตระเวน เพื่อเฝ้าระวังและช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมงและในวันที่ 6/5/2562 เมื่อเวลา 03.30 น. ได้เกิดไฟลุกไหม้อีกครั้งในพื้นที่เดิมถึงปัจจุบัน วันนี้ 7/5/62 ทางทีมอำเภอตากใบ สาธารณสุขอำเภอตากใบ รพสต.บ้านทรายขาว รพสต.บ้านกูบู ออกแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น พร้อมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและครอบครัวที่ได้รับผล กระทบแล้ว 10 ครัวเรือน ทั้งนี้ทาง อบต.ตำบลไพรวัน ตำรวจ ชคต.ตำบลไพรวัน และทีมผู้ใหญ่บ้าน และชุดดับ ไฟป่าได้ร่วมกำลังกันออกลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังหมอกควันและไฟป่า และช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและชุดดับเพลิง เร่งควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ซึ่งได้เผาผลาญพื้นที่ป่าสงวน สวนยาง สวนปาล์ม และสวนการเกษตรของประชาชน แต่ยังไม่ได้รับรายงานถึง การเจ็บป่วยในครั้งนี้

จัดประชุมประจำเดือน อสม. รพ.สต.บ้านกูบู

เมื่อวันที่ 14  กันยายน พ.ศ.2561  เวลา 13.30น. รพ.สต.บ้านกูบูได้จัดประชุมประจำเดือน อสม. โดยมี นายพิชิต  รัตนวงศ์สาธารณสุขอำเภอตากใบ มาร่วมประชุมด้วยพร้อมแนะนำของโครงการลดละเลิกบุหรี่และ พชอ.ตากใบ