โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางขุนทอง

วันที่ 28 สิงหาคม พศ.2562 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ. สต.บ้านโคกงูและเจ้าหน้าที่จาก อบต.บางขุนทอง ได้ร่วมกัน ดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางขุนทองและให้ความรู้เรื่องการควบคุม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์และหยอดโปลีโอ รณรงค์ครั้งที่ 2

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโคกงูได้จัดทำกิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์และหยอดโปลีโอรณรงค์ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัซซาดะห์ มีเด็กเข้ารับบริการจำนวน 72 คน พบฟันผุ จำนวน 43 คน

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.2561  รพสต.บ้านโคกงูได้จัดอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ หมู่ที่ 1 บ้านบางขุนทอง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 ราย

โครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและกำจัดขยะ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน พ.ศ.2561 รพ.สต.โคกงูร่วมกับ อบต.บางขุนทอง ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและกำจัดขยะชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่  2 3 4 และ 5 ในตำบลพร่อนบางขุนทอง ซึ่งทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี

ออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาลในงานกีฬาสานสัมพันธ์บ้านยูโยมิตรภาพครั้งที่ 1

วันที่  30  สิงหาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านโคกงู ได้ออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาลในงานกีฬาสานสัมพันธ์บ้านยูโยมิตรภาพครั้งที่ 1 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.บางขุนทอง และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้