วัดส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  วัดฉัททันต์สนาน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส โดยนายสำเริง ทองคุปต์ ผู้ใหญ่บ้านปลักช้าง,ผู้นำชุมชน,คณะกรรมการวัดฯตลอดประชาชนชาวบ้านปลักช้าง รับการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด  จากคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด  โดยมีนายประยูร  พุทธชาติ  นายอำเภอตากใบ  เป็นประธานต้อนรับ  มีส่วนราชการประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน, ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลพร่อน, เกษตรอำเภอตากใบ, สาธารณสุขอำเภอตากใบ, ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44, ผอ.รพสต.ในพื้นที่อำเภอตากใบ  และหน่วยราชการผู้นำชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาร่วมให้กำลังใจ และสำเร็จลุล่วงด้วยดี

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

รพสต.ร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชน  ร่วมกันปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

รับการตรวจเยี่ยมโครงการตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รพ.สต.พร่อน ร่วมกับ รพ.สต.โคกยาง,อบต.พร่อน, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อสม.ประจำหมู่บ้านและตำบล รับการตรวจเยี่ยมโครงการตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาและ สสจ.นราธิวาส  ในที่ประชุมทีมจากศูนย์ฯ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ และการดำเนินงานตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานตำบลบูรณาการฯจาก ผอ.รพสต.พร่อน  หลังจากนั้นไปเยี่ยมชมศูนย์บริการผู้พิการและผู้สูงอายุของ อบต.พร่อน  และเยี่ยมชมการจัดการขยะของโรงเรียนวัดโคกมะม่วง

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตครอบครัวและชุมชน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2561 รพ.สต.พร่อน ร่วมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตครอบครัวและชุมชนของ อบต.พร่อน ณ วัดนภาราม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 112 คน มีกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทุกคน และให้บริการแพทย์แผนไทย จ่ายยาสมุนไพร จำนวน23คน และพอกเข่าแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 7 คน