EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.บันทึกข้อความ 2.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สสอ.ตากใบ ปี 2563 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน